पुरस्कार राशि यसप्रकार रहेको छ ः
प्रथम: रु. १५,०००/– द्वितीय: रु. १०,०००/–
तृतीय: रु. ५,०००/–