पुरस्कार
प्रथम पुरस्कार रु. ३०,०००/–
द्वितिय पुरस्कार रु. २०,०००/–
तृतीय पुरस्कार रु. १०,०००/–