टप ६ मा आउन सफल कलाकार साथीहरु ।
पुरस्कार
प्रथम:– १,०१,०००/– (अक्षरुपी एक लाख एक हजार मात्र)
द्धितीयः– ५०,०००/– (अक्षरुपी पचास हजार मात्र)
तृतिय:– २५,०००/– (अक्षरुपी पच्चीस हजार मात्र) अन्य आकर्षक पुरस्कार तथा गिफ्टहरू
रहनेछन् ।
निर्णयक निर्णय नै सर्वमान्य हुने छ ।

लोकेन्द्र शाह संयोजक
डान्स आइडल
मो.नं.९८४७०९१४३७

प्रकाशराज पौड्याल संयोजक सा“स्कृतिक उपसमिति मो.नं.९८५७०३६९९२